Resevillkor

Allmänt 
För Polen Spa & Hälsoresor med administrativt namn Polen Specialresor GRAB AB med org.nummer: 559211-6338 gäller svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och researrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

Grundläggande resevillkor

1.1 Dessa villkor står som överenskommelse mellan kund som köper resan och resebyrån Polen Spa & Hälsoresor som tillhandahåller önskad tjänst/resa.
 1.2 När kunden beställt sin resa eller tjänst av Polen Spa & Hälsoresor så börjar automatiskt dessa villkor att gälla. Kunden hittar dessa villkor på hemsidan https://www.polenspa-halsoresor.se/och får dessa på mejl i samband med bokning.
1.3 Det ligger i kundens skyldighet att läsa dessa villkor som kunden automatiskt accepterar i samband med bokning.
1.5 Resorna är arrangerade av Polen Spa & Hälsoresor i samarbete med lokala agenter, kliniker, rehabiliteringsanläggningar och övriga samarbetspartners.

Särskilda Resevillkor vid beställning av en resa hos Polen Spa & Hälsoresor

Följande särskilda resevillkor gäller i tillämpliga delar företräde före Allmänna resevillkor:

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/resor-och-turism/bo-2014-03-allmanna-villkor-for-paketresor-konsumentverket.pdf

 1. Bokning/ bokningsbekräftelse

 2. Resenärens kontroll av bokningsbekräftelse/ färdhandlingar

 3. Avbeställning/ avbeställning kostnader

 4. Anmälningsavgift

 5. Ändringar

 6. Förbehåll av researrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

 7. Betalning

 8. Försäkringar

 9. Prisändringar

 10. Särskilda resevillkor för bokning av flyg

 11. Reklamationsfrist

 12. Allmän information om resegaranti

 13. Pass och visum

Nedanstående särskilda resevillkor ersätter och kompletterar allmänna resevillkor:

 1. Bokning

1.1 Anmälan är bindande så fort muntlig eller skriftlig beställning gjorts.

1.2 Ni får bokningsbekräftelse direkt efter ni bokat er resa med oss.

1.3 Bokningsbekräftelse via mejl

Om du har angivit en mejladress när du gjorde din bokning, skickas bokningsbekräftelsen endast via mejl till den angivna mejladressen. En bekräftelse på inbetalning skickas till din e-post innan avresa. Om du betalar din resa via internetbank ange enbart OCR nr.

1.3 Bokningsbekräftelse per post

Om du väljer att få bokningsbekräftelsen hemskickad, får du två inbetalningskort. Det ena gäller slutlikviden. Det andra gäller anmälningsavgiften (500 SEK/person). Du kan betala din resa med medföljande inbetalningskort, Giro eller via internetbanken (ange enbart OCR-nr).

Post eller bankkvitto gäller som bekräftelse på betalning. Ingen bekräftelse på inbetalning kommer innan avresa.

2. Resenärens kontroll av bokningsbekräftelse/ färdhandlingar

2.1 Resenären har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen och färdhandlingar så snart de erhålls. Eftersom missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet måste resenären ta del av alla uppgifter, kontrollera reslängd, inkvartering, ev. måltider, pris etc.
2.2 Granskning måste göras omgående, och felaktigheter påtalas omedelbart och redas ut innan resenären reser.

2.3 Muntliga löften av inbokningspersonal av väsentlig betydelse för resenären skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade. Resenären måste därför kontrollera att dessa stämmer med det bokningsbevis resenären fått av inbokande resebyrå.

3. Avbeställning/ avbeställning kostnader

3.1 Avbeställning av resan skall ske snarast möjligt via telefonkontakt med våra försäljare. Av säkerhetsskäl accepteras inga avbeställningar via mail.

3.2 För flygbiljetter, flygpaketresor, hotellpaket, och/eller andra bokningar som har särskilda villkor debiteras kunden 100% av resans kostnad i samband med avbeställning. Undantaget är ifall kunden har tecknat avbeställningsskydd via hemförsäkring eller på ett annat sätt, då gäller villkor för avbeställning hos respektive försäkringsgivare.

4. Anmälningsavgift

4.1 Anmälningsavgiften är 20% av resans pris per person, dock minst 800 kr per person.

4.2 Anmälningsavgiften skall erläggas senast 3 dagar efter bokningstillfället med undantag för paketresor med reguljära flygresor samt resor där transportören har rörliga priser, där ska anmälningsavgiften oftast betalas omgående.

4.3 Anmälningsavgiften avdrages från slutlikviden vid slutbetalning som ska betalas senast 30 dagar innan avresa.

5. Ändringar

5.1 Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa, är att betrakta som avbeställning och nybeställning.

5.2 För avbeställning/ändring av paketresa, flygbiljetter eller hotellpaket gäller speciella villkor då dessa inte kan avbeställas. Normalt förlorar kunden hela det inbetalade förskottet eller hela summan i samband med avbeställning/avbokning.
5.3 Då resenärer beställt gemensam inkvartering i rum/hytt och del av ressällskapet avbeställer, ska kvarstående resenär/resenärer betala enkelrumstillägg enligt prislista för respektive resa.

5.4 Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Polen Spa & Hälsoresor. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring av resan måste således göra detta via huvudresenären.

5.5 För varje ändring i reseavtalet som är möjligt att genomföra debiteras kunden ombokningsavgift i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkats, dock lägst 400 kr.

6. Förbehåll av researrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

6.1 Polen Spa & Hälsoresor förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på företagets websida i utgiven broschyr/ katalog/ prislista/ offert/ bokningsbekräftelse.

6.2 Polen Spa & Hälsoresor reserverar sig för inställd resa senast 10 dagar före avresedatum för paketresor med flyg, hotell och båtresa.

7. Betalning

7.1. Anmälningsavgiften betalas inom 3 dagar.

7.2 Vid flygpaketresor gäller direkt betalning av förskott eller hela summan direkt vid bokningstillfällen.

7.2. Slutbetalning för resan skall vara inbetald senast 30 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits.

7.3 Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall den totala summan betalas omgående.

Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas ej ut.

8. Försäkringar

8.1 Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett reseförsäkring. Polen Spa & Hälsoresor säjer ingen reseförsäkring.
8.2 Resenären rekommenderas att kontroller villkoren för reseförsäkring som ingår i hemförsäkring.

8.3 Vid betalning med betalningskort via internet gäller en viss reseskydd, resenären rekommenderas att kontrollera med banken.

8.4 Resenären rekommenderas att kontakta Försäkringskassa i god tid före avresa och beställa EU- kort kostnadsfritt. Det Europeiska sjukförsäkringskortet gäller vid nödvändig sjukvård i andra EU/EES-länder. Kortet är giltigt i 3 år.

9. Prisändringar

9.1 Researrangörens priser är beräknade efter valutakurser, momssatser och kostnader för allmänna transportmedel. Skulle dessa priser höjas förbehåller sig Polen Spa & Hälsoresor rätten att höja i samma takt egna priser. Researrangören reserverar sig även för ändringar som kan uppkomma efter tryckning av reseprogrammet eller genom force majeure (katastrof, strejk, upplopp, krigshandlingar, nya momspålagor eller dylikt).

9.2 Tryckfel
Alla uppgifter lämnas med reservation för eventuella ändringar i prislistor som beror på tryckfel som erhålls efter det att resebyrån utfärdat offert/ bokningsbekräftelse.

10. Särskilda resevillkor för bokning av flyg

10.1 Polen Spa & Hälsoresor förmedlar endast flygbiljetterna och kan inte ställas till ansvar för eventuella olägenheter, kostnader eller skador, som resenär drabbas av vid fall av överbokning, ändrad avgångs- eller ankomsttid, inställt flyg, förseningar, ändrad destination eller andra händelser utanför researrangörens kontroll. Resebyrån informerar gärna om möjligheterna att teckna försäkring, som täcker ovannämnda händelser.

10.2 Flygbiljetter är personliga och går inte att överlåtas till någon annan än den som står i biljetten. Flygbiljetterna är varken omboknings- eller återbetalningsbara. Om du vill ändra avresedag, avreseort, eller reslängd måste du avboka din första resa och boka en helt ny.
Dina flygbiljetter skickas till den angivna e-postadressen när vi mottagit din betalning.

10.3 Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa.
10.4 Flygtider och flygnummer kan ändras med kort varsel. Färdhandlingarna skall kontrolleras noga före avresan.
10.5 Avtalet mellan flygbolaget och resenären specificeras i på flygbolagets hemsida.

11. Reklamationsfrist

Klagomål som ej kunnat åtgärdas på platsen direkt eller vid aktuell tidpunkt – reklamation skall ske inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig.
Reklamationer inkomna till arrangören senare beaktas ej.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

12. Allmän information om resegaranti

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08700 08 00.

13. Pass och visum

I Polen gäller inte körkort som ID-handling. Resenärer skall vara försedda med giltigt pass (giltigt minst 6-7 månader). Kontrollera passets giltighetsdatum i god tid innan avresan. Icke EU-medborgare, tar själva ansvar for eventuella visum som gäller för andra länder.